Make your own free website on Tripod.com

"ןמסיי" היהת לא

.ישארה ןמאמה לש ותעדל םיכסהל דימת בייח רזועה לש וז תונמאנ לש התועמשמ ןיא
ןמאמה לש ותעד לע רערעיו ,"ןטשה טילקרפ" דיקפת תא דיתעל אלמי רזועהש בושח
לע תוישיאה ךיתועד תא גיצהל דואמ בושח .ןונכת תובישי תעב וילע תלבוקמ אל איהשכ
.הזמ אצויכו תוקינכט ,םיעוציב ,היגטרטסא ןוגכ םיאשונה
תא לוקשל וילע .ישארה ןמאמל הנותנ םיכלהמה תא עובקל תוכמסה רבד לש ופוסב ךא
.ולש היארה תיווזמ הב ןיחבמ רזוע לכ אלש תללוכה הנומתה
.םשויי אבה ןויערה ילוא .םיעצבתמ אל ךיתונויערשכ בזכאתת לא ,ןכבו
.תודחא ןיגפהל בושח שרגמב .דרשמל ךתבזכא יוטיב לע רומש םלואו

השק דובעל

דוקיפ סופתל ןכומ הייהו ךתוירחא ימוחת םהמ עד .םוי ידמ םינומיאל ןגראתהל ךילע
ךילעש רמוחל רשקב ןמאמה םע םאותמ התאש אדוו .םינומיאל עיגמ התאשכ אשונה לע
ודבאיו ךכב ושוחי םינקחשה ,ןומיא לכל ןיטולחל ןכומ ךניא םא .דומילה יותיעלו ריבעהל
.הלוכ תינכותה תונימאב העיגפל תמרת ירה הרוק הז םאו .דואמ רהמ ךיפלכ םתכרעה תא
לפטל רוזעל ןכומ תויהל בייח חלצומ רזוע .ןומיאה םויסב תמייתסמ אל ךלש תוירחאה
םירחא םיבר םידיקפת עצבלו תושעל ,השבלהה רדח לע חקפל ,דויצ ןקתל ,תועיצפב
םינומיאב הרזע וא םיישיא םינומיא ומכ .ישארה ןמאמה םע םואתב ותרשמל םיוולתמה
,ןומיאה ירחא קורזל הצורש הצובקב ןקחשל םירודכ תרזחה ,ישארה ןמאמל םיישיא
חילצהל ישארה ןמאמל רוזעל הלוכי רשא היצמרופניא לכ גישהלו םיקחשמ תוארל
.תישארה תינכתב

תעמשמו היצביטומ חופיט

ונתינכתש ונינקחש תא ענכשל ידכ רתויב םייבויח ונילע .ךתינכתמ תובהלתה ןיגפהל ךילע
רתויב הבוטה ךרדב םתוא ונרשכהש םיחוטב תויהל םיבייח םה .רתויב הבוטה איה
רשפאל בושח .תונמדזה לכב תויבויחו תונוב תורעה בלשל בושח ןכו ,קחשמ לכ תארקל
חותמל ךילעשכו .תויועט םיעצבמ םהש קר אלו בוט והשמ םישוע םהש שיגרהל םהל
.ןתינש לככ תויטרפ תוביסנב תאז השע ,תרוקיב
תכאלמ לש רתויב םיבושחה ךא ,םייוצר תוחפה םיטביההמ דחא איה תעמשמ תלטה
ןושלב שמתשת לא ןכו .תיתצובקה תעמשמה תרימשב קלח לוטיל בייח רזוע לכ .ןומיאה
.ןומיאה לכ לע טשפתהל םילולע הלאה םיגהנמה יכ ןומיאה ךלהמב ללותשת לאו ,הסג
דחא לצא תימדקא היעב לש המויק וא ןומיאה יללכמ דחא תרפה לע עמוש התא םא
תא ןיגפהל בושח .תודוס רומשל תוסנל אל .ןמאמל דימ ךכ לע רוסמ ,םינקחשהמ
,בצמ לכב ךילא תונפל ןתינש שיגרהל םהל ןת .ול הצוחמו שרגמב םינקחשב ךתוניינעתה
.םהלש "קבחס" תייה וליאכ ךתא תודוס רומשל ןתינש שיגרהל םהל תתל רוסא ךא

םיקחשמה ךלהמב ליעפ היה

ילושב םימלענ ךא ,םהל םינתונ םינמאמה םא םינומיאב השק םידבוע םירזועה בור
.הזכ בצמל עלקיהל ךמצעל השרת לא .םמצע םיקחשמה ךלהמב שרגמה
תשגהב זכרתה .קחשמב םירושקה םירבדב קוסע תויהלו םיקחשמב ליעפ תויהל ךילע
םוחתב ותושעל יאדכש רבדב ןיחבמ התאשכ .ךלש תויחמומה ימוחתב םינקחשל הרזע
לכ תופולח ול קפסל ךילע .ןמאמל דימ הנפ ,ביריה לצא יהשלכ השלוחב וא ,רחא וא הז
.ןוחצינל םורתלו קחשמה ינפ תא תונשל יושע ךיתונויערמ דחאש ןכתיי .ןמזה

ןעוצקמכ דקפתלו תואריהל בושח

.דחאכ םיקחשמבו םינומיאב (ךישעמב ןהו שובלב ןה) ןמאמכ תואריהל בושח
שאר םע רתוי בוט ןמאל ןתינ .םיטפושה םע ךיסחיב יזיפ חוכ וא הסג הפשב שמתשת לא
ןמאמהמ עונמלו קחשמה ךלהמב העיגר לע רומשל אוה רזועה ידיקפתמ דחא .לולצ
.ינכט לואפ ףוטחל

אבה ףדל